• هر تگ RFiD دارای کدی منحصر به فرد برای مسلح با غیر فعال کردن سیستم امنیتی شماست
  • بسیار کوچک
  • قابل استفاده به عنوان سرکلیدی